Integritetspolicy

Alzheimerfondens integritetspolicy

Inledning 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Alzheimerfonden hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på Alzheimerfonden som personuppgiftsansvarig, men också efter de krav vår branschorganisation FRII ställer på sina medlemmar.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden, Vegagatan 9, 113 29 Stockholm. Org nummer 845001-8844

Alzheimerfonden insamling av personuppgifter 

Alzheimerfonden uppgift är att verka för demenssjukdomars bekämpande genom att finansiera demensforskning och att sprida kunskap om Alzheimers sjukdom. Alzheimerfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till våra givare, enstaka som återkommande, är därför väsentlig för att vi ska kunna uppfylla vår uppgift. 

Om du till exempel skänker en gåva till oss, anmäler dig till ett event, ansöker om forskningsanslag, stipendium eller anställning, så kan Alzheimerfonden komma att samla in dina personuppgifter. 

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Alzheimerfondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

 

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress.

När du skänker en gåva sparar vi information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Kontonummer sparas endast för de som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om meriter. När man ansöker om forskningsmedel samlar vi även in information om forskningsområdet. Vi sparar även bilder från event och reportage för att användas i ändamålsmässig verksamhet.

Alzheimerfonden använder sig av personnummer för att snabbt hämta adressuppgifter från folkbokföringen och för att undvika dubbla utskick till våra givare.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt att utföra vårt arbete eller tills givaren säger upp kontakten. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter raderade genom att kontakta oss på info@alzheimerfonden.se eller telefon 020-30 11 30.

Testamentesärenden betraktas som avtal, sparas så länge avtalet gäller och arkiveras därefter.

 

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 år. Alzheimerfonden rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter på nätet.

Information om Alzheimerfondens behandling av personuppgifter

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter finns alltid publicerad på vår webbplats eller i anslutning till en kampanj eller ett utskick.

Informationen riktade till dig som registrerad ska alltid minst förklara ändamålen med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

När ditt samtycke krävs för en behandling ska Alzheimerfonden alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke. Om du upplever att du inte har fått tillräcklig information om behandlingen av dina personuppgifter, mejla oss på info@alzheimerfonden.se

 

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Alzheimerfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Alzheimerfondens räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet som IT-leverantörer eller leveranstjänster. Det är dock alltid Alzheimerfonden som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Alzheimerfonden har instruerat dem om. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata Alzheimerfondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var behandlas dina personuppgifter?

Alzheimerfonden strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Alzheimerfonden vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter som registrerad

Säga nej till direktmarknadsföring

Om du inte vill att Alzheimerfonden kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till vår Givarservice: info@alzheimerfonden.se eller 020-30 11 30.

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Alzheimerfonden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). 

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Rätt till dataportabilitet 

Under Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Alzheimerfonden gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via info@alzheimerfonden.se

 

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) tillsynsmyndighet.

Information om kakor (cookies) och annan teknik

Uppdaterad information om hur Alzheimerfonden använder kakor och liknande teknik och om hur du kan hantera kakor (cookies) på dina egna enheter ska alltid finns publicerad på webbplatsen. 

Säkerhetsåtgärder

Alzheimerfonden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Dataskyddsfrågor ska alltid vara en naturlig del i Alzheimerfondens upphandlingar av ny teknik eller funktioner och utveckling av tjänster.

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer Alzheimerfonden att publicera den justerade integritetspolicyn på alzheimerfonden.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Om Alzheimerfonden genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Alzheimerfonden också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på alzheimerfonden.se.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till:

Alzheimerfonden
Vegagatan 9
113 29 Stockholm
info@alzheimerfonden.se