När minnet sviktar

All glömska är inte demens

Vanlig glömska är inte något ovanligt när man blir äldre och många blir oroliga över att ha drabbats av Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom när de märker att minnet sviker. Det är dock bra att känna till att det kan finnas andra orsaker till sviktande minne. Några exempel är B12-brist, depression, utbrändhet, stress, sköldkörtelrubbning, biverkan av något läkemedel eller en infektion, till exempel borrelia. Det är alltså viktigt att vända sig till sin vårdcentral för undersökning.

Nedan beskrivs några exempel som visar på skillnaderna mellan glömska vid ett normalt åldrande resp. en demenssjukdom.

Vart vänder man sig för en minnesundersökning?

Primärvården ansvarar för en första undersökning, en s.k. basal demensutredning. Då genomförs bland annat ett s.k. MMT-test för att testa de kognitiva funktionerna samt intervjuer med anhöriga. Också skiktröntgen av hjärnan kan göras. Ibland behöver man utreda i ytterligare ett steg, i en s.k. utvidgad demensutredning. Den görs efter remiss till en minnesmottagning eller annan specialistklinik. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till en specialistklinik. Bland annat görs då hjärnavbildning med magnetkamera och provtagning av likvor, dvs. ryggmärgsvätska.

Demensliknande tillstånd

Det finns flera sjukdomar som ger demensliknande symtom och det händer att de förväxlas med demens. Normaltrycksvattenskalle är exempel på en sjukdom som kan förväxlas med demens. Det är därför viktigt att den som får demenssymtom utreds tidigt i sjukdomsförloppet och får en korrekt diagnos och behandling.

Depression

När äldre människor drabbas av depression är det vanligt med trötthet, apati, glömska, vilsenhet, avmagring och sömnstörningar. Det ligger då nära till hands att tolka det som tecken på demens med tanke på den drabbades ålder. Numera kan depressioner hos både yngre och äldre behandlas med framgång.

Förvirringstillstånd vid kroppslig sjukdom

Ett annat tillstånd som kan förväxlas med demens är förvirringstillstånd, så kallad konfusion. Konfusion uppträder ofta i samband med en kroppslig sjukdom. Det kan också vara en följd av fel eller olämplig medicinering (särskilt sådan som sänker halten av acetylkolin), undernäring, operation eller psykisk stress och förändringar i närmiljön. Om tillståndet varar en längre tid kan det missuppfattas som demens. Behandlingen går ut på att avslöja vad som orsakat förvirringen och sedan behandla och vårda i en lugn och trygg miljö.