Publicerad: 2023-05-23

Socialstyrelsen har fått i uppgift att uppdatera demensstrategin

Trots att fler än 160 000 människor i Sverige lider av någon form av demenssjukdom saknas ännu både botemedel och välfungerande bromsmediciner inom svensk demensvård. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Detta innebär stora utmaningar inom vård och omsorg och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att möta utmaningarna kring denna folksjukdom.

Den nuvarande demensstrategin från 2018 måste uppdateras och innefatta delar gällande både hälso-och sjukvården samt socialtjänsten.

 

 

-Det växande antalet personer med demenssjukdom ställer ökade krav på vården och omsorgen om personer med demenssjukdom till exempel när det gäller resurser, kompetens, forskning och utveckling. Det råder idag också stora skillnader mellan och inom regioner, men också mellan och inom kommuner i att uppnå en jämlik vård och omsorg för personer med demenssjukdomar. Det här är saker som den uppdaterade strategin behöver adressera, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i Regeringens pressmeddelande.

 

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 29 februari 2024.

-Alzheimerfonden välkomnar att det nu kommer ett uppdrag från Regeringen till Socialstyrelsen. Vi ser ett enormt behov av tydlig hjälp och stöd för drabbade och anhöriga samt att det krävs ökad kunskap och förståelse för demenssjukdomarna inom vård- och omsorg. Vi tar emot många samtal från drabbade och anhöriga runt om i Sverige. De vittnar om avsaknad av stöd och guidning, hur de ska lotsas och få hjälp och avlastning genom hela sjukdomsförloppet. Många gånger får vi tala om för dem vilka instanser det kan tänkas få hjälp ifrån och i bästa fall får de någon hjälp. Strategin borde också omfatta hur framtida forskningsfinansiering ska se ut. Alzheimerfonden är en viktig finansiär och större statliga bidrag behövs, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.