Sök anslag från Alzheimerfonden

Vetenskaplig forskning och vårdutveckling

1. Vetenskaplig forskning

Nedan följer länken till vårt elektroniska ansökningssystem avseende anslag för vetenskaplig forskning. Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Ansökningarna kommer att delas in i tre grupper: grundforskning, klinisk forskning och läkemedels- och interventionsforskning. Vi ser också gärna att forskningsgrupper samarbetar kring projekt för att stärka projektens kvalitet, genomförbarhet och för att reducera projekttiden. De vetenskapliga ansökningarna bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga råd och beslutas av Alzheimerfondens styrelse.

Alzheimerfonden prioriterar projekt     

  • med potential att på kort eller lång sikt kunna stoppa sjukdomsutvecklingen vid AD
  • med inriktning på att diagnosticera sjukdomen i tidigt skede
  • som möjliggör behandlingen och rehabiliteringen av AD patienter
  • projekt där klinisk nytta tydligt kan beskrivas
  • projekt där samverkan mellan forskningsgrupper förstärker projektets kvalitet och genomförbarhet

Alzheimerfonden prioriterar inte projekt

  • som i huvudsak är repetition av tidigare kända data
  • som enbart är deskriptiva, långt från potentiell klinisk nytta, eller har lågt nyhetsvärde.

Detta år uppmuntrar vi särskilt yngre forskare som håller på att meritera sig för docentur att söka. En särskild pott av medel kommer att avsättas till dem.

Sista ansökningsdag är 15 september 2023

Gå vidare och ansök 

 

Beviljade ansökningar

Här hittar du alla beviljade forskningsanslag från Alzheimerfonden.

Se alla forskningsanslag

2. Vårdutveckling

Tidigare år har personer eller organisationer som verkat inom demensvården i Sverige kunnat söka bidrag för vård- och utbildningsinsatser via oss, exempelvis stöd för utbildning till Silvialäkare eller Silviaarbetsterapeut. Under 2023 har vi på Alzheimerfonden valt att inte bevilja anslag till vårdutvecklingsprojekt. För frågor kontakta generalsekreterare Liselotte Jansson här liselotte@alzheimerfonden.se