Sök anslag från Alzheimerfonden

Vetenskaplig forskning och vårdutveckling

 

Alzheimerfonden tar under 2022 emot ansökningar i två kategorier inom ramen för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

1. Vetenskaplig forskning

Nedan följer länken till vårt elektroniska ansökningssystem avseende anslag för vetenskaplig forskning. Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Ansökningarna kommer att delas in i tre grupper: grundforskning, klinisk forskning och läkemedels- och interventionsforskning. Vi ser också gärna att forskningsgrupper samarbetar kring projekt för att stärka projektens kvalitet, genomförbarhet och för att reducera projekttiden. De vetenskapliga ansökningarna bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga råd och beslutas av Alzheimerfondens styrelse.

Alzheimerfonden prioriterar projekt     

  • med potential att på kort eller lång sikt kunna stoppa sjukdomsutvecklingen vid AD
  • med inriktning på att diagnosticera sjukdomen i tidigt skede
  • som möjliggör behandlingen och rehabiliteringen av AD patienter
  • projekt där klinisk nytta tydligt kan beskrivas
  • projekt där samverkan mellan forskningsgrupper förstärker projektets kvalitet och genomförbarhet

Alzheimerfonden prioriterar inte projekt

  • som i huvudsak är repetition av tidigare kända data
  • som enbart är deskriptiva, långt från potentiell klinisk nytta, eller har lågt nyhetsvärde.

Detta år uppmuntrar vi särskilt yngre forskare som håller på att meritera sig för docentur att söka. En särskild pott av medel kommer att avsättas till dem.

Sista ansökningsdag är 12 september 2022

Gå vidare och ansök 

 

Beviljade ansökningar

Här hittar du alla beviljade forskningsanslag från Alzheimerfonden.

Se alla forskningsanslag

2. Vårdutveckling

Bidrag kan sökas av personer eller organisationer som verkar inom demensvården i Sverige. Alzheimerfonden beviljar ansökningarna efter sedvanlig prövning utförd av Alzheimerfondens styrelse.

Ansökan sker elektroniskt.

Gå vidare och ansök

Sista ansökningsdag är 20 maj 2022. Beslut meddelas senast den 30 juni.

OBS:  Alla ansökningar måste innehålla en egeninsats om minst 50% av totala kostnaden. Det ska klart framgå i er ansökan hur egeninsatsen finansieras. Det belopp som ni ansöker om hos Alzheimerfonden ska utgöra max 50% av totalkostnaden. Ansökningar som inte beaktar egeninsatsen behandlas ej utan diskvalificeras direkt som ett avslag.