Utredning för misstänkt Alzheimers sjukdom kan nu göras hemifrån


Via vårdcentraler är det möjligt att genomföra en första undersökning, en s.k. basal demensutredning.
Då genomförs bland annat ett s.k. MMT-test för att testa de kognitiva funktionerna samt intervjuer med anhöriga. Eventuellt genomförs också skiktröntgen av hjärnan.

Ibland behöver man utreda i ytterligare ett steg, i en s.k. utvidgad demensutredning. Den görs efter remiss till en minnesmottagning eller annan specialistklinik. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till en specialistklinik. Bland annat görs då hjärnavbildning med magnetkamera och provtagning av likvor, dvs. ryggmärgsvätska.

Utredning digitalt hemifrån med specialist 

Nu är det möjligt att i lugn och ro få göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en mottagning.
Det är ett viktigt initiativ inom svensk hälso- och sjukvård för att sänka tröskeln till att påbörja den första minnesutredningen vid oro eller misstanke om demenssjukdom.

Via minnesmottagningen.se kan du påbörja en s.k. basla demensutredning hemifrån.
Detta innefattar videosamtal med sjuksköterska och läkare. Tester av kognitiva funktioner görs med hjälp av telefon eller surfplatta och anhöriga kan involveras för att enskilt bidra med perspektiv på symtomutveckling.

Genom digital utredning ges möjlighet att direkt komma i kontakt med vårdpersonal specialiserad på demens och kognitiva sjukdomar. Testning för andra tillstånd som påverkar den kognitiva förmågan genomförs också för att kunna identifiera ev. andra underliggande orsaker, så som ex utmattningssyndrom. Vid behov av skiktröntgen och andra fysiska undersökningar görs separat remiss till vårdcentral. Beroende på utfall av dessa undersökningar gör ibland en s.k. utvidgad demensutredning.

Du når Minnesmottagningen.se via länken. Minnesmottagningen.se Det här är Sveriges första digitala minnesmottagning som nu ingår i den offentligt tillhandahållna vården.


Minnesmottagningen

Vi vet att många upplever det svårt att närma sig sjukvården för en utredning när det finns oro för kognitiv sjukdom som till exempel Alzheimers sjukdom. Det behövs effektiva och säkra metoder för att identifiera de som är i behov av ytterligare utredning. I slutändan handlar det om rätten till korrekt utredning och diagnos i rimlig tid.

Mårten Fällman, Medicinskt ansvarig läkare Minnesmottagningen.se/Geras Solutions AB

Så här går det till

I ett videosamtal guidas patienten genom utredningens olika delar.

- Patienten genomför sedan minnesutredningen med hjälp av en app - själv, eller med stöd från anhörig.

- Först besvaras ett antal frågor, det följs av ett minnestest som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan.

- Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv och syn på utveckling av eventuella symtom.

- Resultaten analyseras av läkare som patienten träffar i ett videomöte för genomgång av resultat och om nödvändigt, råd för vidare utredning och korrekt vård.

Minnesmottagningen.se

 

Richard Forsman, VD Minnesmottagningen.se / Geras Solutions AB

Att hjälpa personer som har misstänkt Alzheimers sjukdom, har drivit mig att tillsammans med mina kollegor utveckla en träffsäker metod för att fånga upp dem så tidigt som möjligt. Jag är övertygad om att insatserna som sätts in vid diagnos hjälper våra patienter att få flera goda år.

Rickard Forsman, VD Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Om demenssjukdom

Årligen insjuknar ca 25 000 individer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Den siffran kommer att öka i och med att vi är allt fler som blir äldre. Av de som drabbas får merparten en diagnos först i sjukdomens senare stadier. En sen eller utebliven diagnos medför att många går miste om adekvat vård och behandling.

Med Minnesmottagningen.se kommer betydligt fler patienter med misstänkt demenssjukdom kunna fångas upp tidigare.

Vad innebär försämrad hjärnhälsa?

Försämrat minne och sämre kognition kan visa sig på många sätt men behöver inte innebära att du håller på att utveckla en demenssjukdom. Liknande besvär kan uppstå vid stress, sömnsvårigheter eller om du inte fått tillräckligt med tid för återhämtning.

Hur försämring av minne och andra kognitiva funktioner kan yttra sig i vardagen?

Uppmärksamhet
Du får svårt att hålla tråden i ett samtal, vad du håller på att prata om, hålla koncentrationen eller följa skriftliga eller muntliga instruktioner. Du kan även få svårt med huvudräkning.

Minne
Du får svårt att komma ihåg vad som precis har hänt, vad som hände igår, förra veckan eller vad någon just har sagt. Det kan också vara svårt att passa tider eller veta vilken dag eller år det är. Att komma ihåg vad som sagts i ett samtal, namn på personer du känner kan vara svårt. Du glömmer möten, bokade tider eller bjudningar.

Språk
Du får svårt att hitta eller förstå ord. Du använder omskrivningar eller förenklingar av ord du inte kommer på. Det kan också vara svårt att tala ett främmande språk du tidigare behärskat väl.

Exekutiva funktioner
Du känner dig håglös och initiativlös, har svårt att komma dig för med något, svårt att lösa uppgifter som att betala räkningar, använda kontokort, följa en bruksanvisning eller använda apparater.

Rumsuppfattning
Du får svårt att hitta i miljöer du borde hitta i, i nya miljöer eller ditt närområde. Du kan få svårt att köra eller parkera bilen, särskilt i mörker. Du kan också få svårt att anpassa kroppsrörelser, som exempelvis när du sätter dig på en stol eller svårt att rita tredimensionella figurer.

Beteende
Personlighet, vanor och beteende förändras. Du får humörförändringar som nedstämdhet, irritation eller nedsatt energi. Du kan bli mer impulsiv, få svårt att uppfatta sociala signaler, blir mer ohämmad, känslosam, eller känner dig mer likgiltig. Du kan också bli mer upprörd och arg än du normalt blir.

”Det är väsentligt att tidigt säkerställa en korrekt diagnos och att kunna utesluta andra eventuella orsaker till misstänkt kognitiv svikt. Vi får många samtal från oroliga människor som inte vågar söka hjälp. Därför rekommenderar vi Minnesmottagningen.se, där man kan få en första initial indikation på sin hjärnhälsa”

Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden

Vad är Geras Solutions? 

Geras Solutions tillhandahåller det digitala verktyget, minnesmottangingen.se, ett beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Verktyget är utvecklat i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats kliniskt av Karolinska Universitetssjukhuset.

Minnesmottagningen.se

Svara gärna på vår enkät!

 

Tillsammans med vår samarbetspartner Geras Solutions och Minnesmottagningen.se vill vi öka kunskapen kring de hinder som finns för att söka hjälp vid behov av en minnesutredning. Arbetet syftar till att utveckla bättre stöd för både patienter och närstående. Enkäterna handlar om din upplevelse och de hinder och utmaningar du upplever, eller har upplevt, relaterat till att söka hjälp med en minnesutredning.

Bidra genom att klicka dig vidare till den enkät som är mest relevant för dig som:

1) Är närstående och vill dela din upplevelse av att vilja hjälpa någon annan att påbörja en minnesutredning. Länk här: bit.ly/3Xt8h20

2) Själv vill dela din egen upplevelse av att genomföra, eller funderat på att påbörja en minnesutredning. Länk här:
bit.ly/3NpvWeU

Dina svar är helt anonyma. Tack på förhand för ditt bidrag till att utveckla bättre arbetssätt och verktyg för utredning och diagnostisering av kognitiva sjukdomar.