Alzheimer-Life stipendiet

STIPENDIUM FÖR DIG ATT SÖKA

Utveckla patientresan för de med Alzheimer och kognitiva sjukdomar!

Nu har du som arbetar inom vården möjlighet att söka eller nominera en kandidat till Alzheimer Life-stipendiet, en utmärkelse som Alzheimerfonden introducerar tillsammans med den ideella stiftelsen Alzheimer Life. 

Stipendiet syftar till att stödja och utveckla goda exempel och idéer till gagn för patienter med olika former av kognitiva sjukdomar. 

Stipendiet är på 100 000 kronor och ska gå till någon inom sjukvården eller omsorgen som har utvecklat nya metoder eller ny praxis för att behandla och ta hand om patienter som precis har fått en diagnos på kognitiv svikt eller en kognitiv sjukdom. Det är en patientgrupp som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna få ett fungerande liv. 

Det är väl känt att svensk sjukvård klarar att hantera den så kallade patientresan fram till diagnos. Därefter släpper sjukvården taget om patienten i ett oerhört känsligt läge när denne behöver stöd att hålla sig så frisk som möjligt, så länge som möjligt. 

Metoden som ska premieras bör kunna bli en förebild eller en modell inom hela sjukvården eller omsorgen i landet. 

Ett möjligt användningsområde för stipendiet bör vara att mottagaren/mottagarna ska kunna ta tjänstledigt under ett par månader för att utveckla metoden/praxis till en fungerande modell även på andra vårdinrättningar. 

Behöriga att söka stipendiet är anställda på olika nivåer och inom olika professioner inom sjukvård eller omsorg. Även forskare på landets universitet är välkomna att söka stipendiet. Presumtiva stipendiater får både söka själva eller bli nominerade av andra som har sett metoden/praxis och själva kan uppskatta verkshöjden. 

Stipendiet kommer att delas ut under september månad 2022. 

Ansökan eller nominering på svenska ska innehålla: 

  1. En kortfattad motivering (max en A4-sida) till att just den sökande/nominerade har en nydanande och dokumenterat välfungerande metod att behandla patienter med helt färska diagnoser, samt hur pristagaren vill använda stipendiesumman. 
  2. Kortfattade referenser från två andra personer som kan värdera metoden. 
  3. CV inkl referenslista och kontaktinfo till den nominerade. 

Ansökningarna alternativt nomineringarna kommer att bedömas av en jury med representanter från Alzheimerfonden och Alzheimer Life för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De ska vara Alzheimer Life tillhanda senast den 31 maj 2022. Nomineringen skickas per e-post till Gunilla Steinwall på gunilla@alzheimerlife.se.

Kontakt 

Liselotte Janssongeneralsekreterare, Alzheimerfonden tfn 070-481 70 43liselotte@alzheimerfonden.se 

Gunilla Steinwallordförande Alzheimer Lifegunilla@alzheimerlife.se 

Henrik Frenkelgrundare till Alzheimer Lifehenrik@alzheimerlife.se