Pannlobsdemens

Pannlobsdemens (frontallobsdemens) drabbar både yngre personer under 65 år och äldre. Symtomen kommer ofta smygande som en personlighetsförändring, kanske med minskat intresse för omvärlden och ett avvikande beteende. Inte sällan följs detta av språkstörning som till slut kan leda till stumhet.

Omgivningen uppfattar ofta den som är sjuk som tvär och förändrad. Tidsuppfattningen förändras och beteendet kan antingen präglas av initiativlöshet eller ökad, ensidig aktivitet. Den sjuke tycks skapa ritualer och rutiner, går alltid samma väg och upprepar aktiviteter och handlingar. Matbeteendet kan förändras till glupskhet och ofta med förkärlek för sötsaker. Personen kan börja dricka alkohol och röka fast de aldrig gjort det innan. En del drabbade blir aggressiva och ohämmade och gör sådant som är pinsamt för dem själva och för omgivningen, utan att bry sig om det.

Orsaker till sjukdomen är inte klarlagd men tros i upp till 25 procent av fallen vara genetisk.  Förloppet innebär en fortskridande förtvining av pann- och tinningloberna. Sjukdomen är ganska ovanlig, men även personer med kärlskador kan få symtom från pannloberna och utveckla liknande symtom.

Symtom

  • Beteendeförändringar: personlighetsförändring, egocentrerad, dålig eller ingen sjukdomsinsikt, mental rigiditet, omdömeslöshet samt irritation och aggressivitet.

  • Emotionella tecken: känslomässig avtrubbning, dålig ansiktsmimik, bristande spontanitet samt oro och depression.

  • Språkstörningar: minskat spontant tal, härmar andra och upprepar fraser.

Behandling

Idag finns ingen specifik behandling, men sekundära symtom som depression, oro och sömnstörning kan behandlas. Eftersom pannlobsdemens kraftigt förändrar beteendet behövs ofta särskild utbildning och handledning av vårdpersonal samtidigt som anhöriga och närstående behöver mycket stöd och information. Vårdarsång används ofta med framgång vid omvårdnaden av dessa personer. Det innebär att sång och nynnande används som ett sätt att kommunicera.