Anna Cristina Åberg

Forskare, Uppsala universitet

April 2016

Du arbetar med att utveckla gångtest för att tidigt upptäcka demens. Hur kan gången avslöja det?

Våra och andras tidigare studier har visat att förändringar i gångmönstret förekommer tidigt vid utveckling av demenssjukdom och att gångförändringarna visas tydligare om man kombinerar gången med en samtidig kognitiv uppgift. Detta tyder på ett samband mellan kognitiv och motorisk funktion, vilket har tolkats som att kontrollen av dessa funktioner utgår från och belastar överlappande nätverk i hjärnan. Det skulle i sin tur kunna betyda att ett test där man kombinerar en gånguppgift med en kognitiv uppgift kan vara användbar för att upptäcka kognitiv funktionsnedsättning. Därför vill vi undersöka hur tillförlitliga sådana test kan vara för att tidigt upptäcka utveckling av demens.

Vad är fördelen jämfört med minnestester?

Fördelarna är att testet går snabbt och enkelt att genomföra, att genomförandet påverkas lite av skillnader i utbildningsnivå samt att det av många testpersoner upplevs som positivt och relevant, då gånguppgiften är något de flesta av oss känner igen från vardaglivet. 

Hur skulle gångtestet kunna användas i vården?

Om resultaten visar att testet är tillförlitligt skulle det kunna användas brett av olika vårdyrkesgrupper och i olika vårdsammanhang t.ex. inom primärvården och i den kommunala äldrevården och -omsorgen, för att tidigare fånga upp risk för demensutveckling. Vi hoppas också att testet kan bli användbart i minnesutredning för att i kombination med andra test tidigare påvisa demensutveckling.

Hur ser tidsperspektivet i ditt projekt ut? I vilket skede är du just nu?

Det kommer att ta några år till innan vi har några säkrare resultat. Nu har vi påbörjat den första testningen med patienter som kommer till specialistmottagning för minnesutredning. Drygt hälften av planerade ca 300 personer är inkluderade. Vi planerar också en uppföljande undersökning för samma personer efter ca 1,5 år. Sedan kommer vi att följa upp resultaten i patientjournalen och kontrollera vilka som får eller inte får en diagnostiserad kognitiv funktionsnedsättning och/eller demenssjukdom.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin