Lexikon

Från A till Ö

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande ord och begrepp inom området för alzheimer och andra demenssjukdomar. Mejla gärna synpunkter och förslag på ord som du saknar eller om du tycker att någon förklaring är otillräcklig.

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande ord och begrepp inom området för alzheimer och andra demenssjukdomar. Mejla gärna synpunkter och förslag på ord som du saknar eller om du tycker att någon förklaring är otillräcklig. 

Mejladress: info@alzheimerfonden.se

Kerstin Lundström, vd på Octopus Demens AB, är redaktör för lexikonet
www.demensbutiken.se

 • A - E

  A

  Acetylkolin

  Signalsubstans som överför impulser mellan nervceller. Brist på acetylkolin är vanligt vid Alzheimers sjukdom och påverkar minnesfunktion samt uppmärksamhet.

  Acetylkolinesteras

  Enzym som bryter ner acetylkolin.

  Acetylkolinesteras
  hämmare

  Läkemedelsgrupp som hämmar enzymet acetylkolinesteras och därmed ökar tillgängligheten av acetylkolin mellan nervändarna.

  Ackumulering

  Anhopning av läkemedel i kroppen. Vanligt hos äldre människor.

  AD

  Alzheimer´s disease. Vanlig engelsk beteckning för Alzheimers sjukdom.

  Adenosin

  Ämne som utgör en av byggstenarna i vår arvsmassa. Den fungerar också som en signalsubstans i hjärnan.

  ADI

  Alzheimer´s Disease International bildades 1984 och är ett förbund bestående av nationella föreningar från 71 länder.

  ADL

  Aktiviteter i dagligt liv. Praktisk förmåga i vardagen.

  ADL-trappan

  En metod att mäta individens beroende vid tio aktiviteter.

  Afasi

  Hjärnskada som påverkar förmågan att tala och förstå. Vanligt vid stroke och vid undergång av nervceller i hjärnans språkcenter.

  Affektiva störningar

  Rubbningar i en persons emotionella (känslomässiga) tillstånd. Depression är en affektiv störning. Vanligt förekommande vid demenssjukdomar.
   

  Agitation

  Rastlöshet och kraftig oro.

  Agnosi

  Oförmåga att känna igen personer och saker. Vanligt vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

  Agrafi

  Oförmåga att skriva trots att handens rörelseförmåga är normal. Vanligt vid demenssjukdomar.

  AIDS-demens

  Demenssymptom kan uppträda i samband med AIDS.

  Akalkuli

  Bristande förmåga att använda siffror och utföra räkneuppgifter. Särskilt vanligt vid Alzheimers sjukdom.

  Akatisi

  ´Sittångest´, oförmåga att sitta. Förekommer i vissa fall bland demenssjuka.

  Akinesi

  Minskad rörlighet eller oförmåga att utföra rörelser. Förekommer i vissa fall bland demenssjuka.

  Alexi

  Svårighet att läsa och skriva på grund av skada, vanligtvis på vänster hjärnhalva. Bokstävernas språkliga betydelse kan inte längre förstås. Vanligt vid demenssjukdomar.

  Alkoholdemens

  En demensform där alkohol har bidragit till symptomen.

  ALS

  Amyotrofisk lateralkleros. Neurologisk sjukdom som ibland förekommer samtidigt med Frontallobdemens.

  Alzheimers sjukdom

  Undergång av nervceller i bakre delen av hjärnan, i tinning och hjässlober. Huvudsymptom vid Alzheimers sjukdom är glömska, nedsatt orienteringsförmåga samt försämrad språklig förmåga.

  Amnesi

  Förlust av minnet.

  AMPA och NMDA

  Alpha-amino-3-hydroxy-5-methal-4 isoxazole prionic acid och N-metyl D-aspartat är kanaler vid mottagarcellerna i hjärnan där informationsutbytet mellan nervcellerna äger rum.

  Amygdala

  Ett mandelformat organ i hjärnans inre tinningslob. Har betydelse för matsmältning, aggressivitet, sexuella reaktioner, blodtryck, muskeltonus och minnesfunktioner.

  Amyloid

  Protein(äggviteämne) som ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Det finns olika former av amyloidprotein.

  Anamnes

  Sjukdomshistoria som är speciellt viktig vid demensutredning. Ju mer fullständig berättelsen är, med beskrivning av personens tidigare sjukdomar och eventuella förändringar i beteendet, desto mer hjälp får läkaren i sin bedömning av sjukdomen.

  Aneurysm

  Pulsåderbråck. Om hjärnan drabbas av pulsåderbråck kan demenssymtom uppkomma.

  Anhörigkonsulent

  En yrkesbeteckning. En kommunalt anställd person som har till uppgift att ge råd och stöd till anhöriga som har närstående som drabbats av svåra sjukdomar.

  Anomi

  Ordglömska. Vanligt vid demenssjukdomar.

  Anopsi

  Outnyttjad synförmåga. Förekommer vid kärldemens (vaskulär demens).

  Anoxi

  Syrebrist. I slutfasen av t.ex. demenssjukdomar, när syreutbytet i lungorna försämrats och hjärtkapaciteten avtagit, uppstår syrebrist i kroppen. Det visar sig bland annat genom den sjukes blåaktiga läppar och naglar.

  Anoxiolytika

  Läkemedel som är lugnande och ångestdämpande.

  Antikolinergika

  Mediciner som stör eller blockerar det kolinerga nervsystemet som är de nerver som fungerar med hjälp av signalsubstansen acetylkolin.

  Apné

  Andningsstillestånd.

  APOE

  Sårbarhetsgen för Alzheimers sjukdom. Varianten E4 innebär ökad risk.

  APP

  Amyloidprekursorprotein. Genen på kromosom 21 som kodar för APP har mutationer vid familjär form av alzheimer.

  Apraxi

  Praktisk oförmåga. Kan ses vid Alzheimers sjukdom.

  Aricept

  Det andra godkända läkemedlet vid Alzheimers sjukdom – godkändes 1997. (Det första godkända läkemedlet var Cognex). Den verksamma substansen är donepezil.

  Arteria cerebri anterior

  Främre storhjärnsartären.

  Arteria cerebri media

  Mellersta storhjärnsartären.

  Arteria cerebri posterior

  Bakre storhjärnsartären.

  Artär

  Pulsåder.

  Astrocyter

  Stjärnliknande stödjeceller, som har betydelse för nervcellernas ämnesomsättning.

  Ataxi

  Bristande samordning mellan muskelrörelser. Vanligt vid demenssjukdomar.

  Axon

  Utåtlåtande utskott från nervcellerna som för information vidare.

  B

  B12-vitamin

  B12-vitamin är nödvändigt för bildningen av röda blodkroppar och nervfunktion.

  Babinskis tecken

  Neurologiskt test som innebär retning under fotsulorna för att se tecken på eventuell hjärn- eller ryggmärgsskada.

  Barbiturater

  Sömn- och rogivande läkemedel.

  Basala ganglier

  De tre stora centralnervknutorna i storhjärnan.

  Bergerskalan

  Ett system för att mäta graden av mentala åldersförändringar på en skala från 1 till 6.

  Beta-amyloid

  Mindre del av amyloidproteinet.

  Bilateral

  Belägen på båda sidor.

  Binswangers demens

  En demensform orsakad av kärlskador.

  Blanddemens

  Demens som orsakas av en kombination av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.

  BPSD

  Samlingsbegrepp för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

  Bradykinesi

  Ett förlångsammat rörelsemönster.

     

  Brocas område

  Det motoriska språkområdet.

  C

  CAMDEX

  Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination. Ett test där man bl.a. bedömer uppmärksamhet, språk och koncentration.

  Capsula interna

  Ett nervfiberstråk i hjärnan.

  CBF

  Cerebralt blodflöde, hjärnblodflöde.

  Cerebellum

  Lillhjärnan.

  Cerebrovaskulär skada

  Skada som uppstår efter infarkt eller blödning i hjärnan.

  CNS

  Centrala nervsystemet.

  Cognex

  Det första godkända läkemedlet Alzheimers sjukdom (1995) i Sverige.

  Collumfraktur

  Lårbenshalsbrott.

  Cor

  Hjärta.

  Cortex

  Hjärnbarken.

  CPH 82

  Läkemedel som utvinns ur medicinalväxten fotblad. Podophyllum emodi. Det används i tester vid Alzheimers sjukdom. Forskning kring läkemedlet pågår.

  Creutzfeldt-Jacobs sjukdom

  Ovanlig form av demens som orsakas av smittämnet prioner (jämför galna kosjukan hos kor).

  CT

  Computerized Tomography, engelsk beteckning för datortomografi.

  Cyanos

  Blåtonad missfärgning av huden beroende på syrebrist i blodet.

  Cytokiner

  Signalämnen. Omfattar bl.a. TNF-alfa och interleukin-1B. Dessa utsöndras vid nervcellsdöd.

  D

  Dagverksamhet

  Biståndsbedömare eller LSS-handläggare beslutar om denna typ av bistånd.

  Danssjuka

  En familjär sjukdom, orsakad av en skada på kromosom nr 4. Demensliknande tillstånd där störningar i motoriken och affektiva störningar är vanliga symptom. Mer finns att läsa under www.huntington.nu

  DAT

  Demens av alzheimertyp.

  Datortomografi

  Även kallat CT. Datorstyrd skiktröntgen som används för att avbilda olika organ.

  Decubitus

  Trycksår. Uppstår när huden utsatts för hårt tryck, t.ex. om personen varit sängliggande under en längre eller kortare tid. Risken att få trycksår är större vid dålig blodcirkulation eller om patienten har svårigheter att själva byta kroppsställning i sängen. Det är viktigt att den som vårdar regelbundet vänder sängbundna patienter och masserar speciellt utsatta områden på patientens kropp för att motverka trycksår.

  Degeneration

  Undergång av celler. Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens är exempel på degenerativa demenssjukdomar.

  Dehydrering

  Uttorkning av kroppen till följd av bristande vätskeintag, vilket kan leda till att livsavgörande funktioner i kroppen slås ut. Det är viktigt att den som vårdar ser till att den sjuke får tillräckligt med vätska.

  Delirum

  Akut förvirring.

  Demens

  Samlingsbegrepp för olika hjärnsjukdomar som påverkar tankeförmågorna. Det finns cirka 70 olika demensformer. Demens kan innebära minnesstörning, nedsatt orienteringsförmåga och rumsuppfattning, språkstörning, praktiska svårigheter, personlighetsförändring och emotionella symtom.

  Demensgrad

  Graden av demens kan vara mild, måttlig eller svår.

  Dementia pugilistica

  Boxardemens, starka belägg finns för att det uppstått av upprepade slag mot huvudet.

  Dendrit

  Nervcellens mottagarställe, ett s.k. utskott. Dendriterna försvinner ibland helt vid Alzheimers sjukdom.

  Desorientering

  Svårigheter att hålla reda på tid, person och rum.

  Donepizel

  Läkemedel för behandling vid Alzheimers sjukdom. Säljs under namnet Aricept.

  Dopamin

  Signalsubstans som överför impulser mellan nervceller. Viktigt för rörelseförmågan. Brist ses vid Parkinsons sjukdom.

   

   

  Druvsocker

  eller glukos, är ett sockerämne, hjärnans viktigaste energikälla.

  DSD

  Downs Syndrom Demens

  Dysartri

  Sluddrigt tal.

  Dysfagi

  Svårigheter att svälja.

  Dysfasi

  Talrubbningar av olika slag.

  Dysfori

  Ökad tendens till att bli irriterad och klagande.

  Dysgnosi

  Nedsatt förmåga att känna igen personer och föremål.

  Dyskinesi

  Försämring av frivilliga rörelser.

  Dyspné

  Andnöd.

  Dyspraxi

  Delvis förlust av förmåga att utföra koordinerade rörelser som att äta eller klä på sig.

  E

  ECT

  Elektro Convulsive Therapy (elchocksbehandling). Kan ges vid svår depression.

   

   

  EEG

  Elektroencefalografi. En metod för att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan.

  Embolus

  Blodpropp som täppt till ett blodkärl.

  Encefalit

  Inflammation i hjärnan.

  Episodiskt minne

  Det som lagras i kortids- resp. långtidsminnet.

  Exekutiva funktioner

  Förmågan att initiera, planera och genomföra ändamålsenliga handlingar.

  Expressiv dysfasi

  Svårighet med att uttrycka sig språkligt.

  Extrapyramidala symptom

  Rörelseproblem som yttrar sig som skakningar och stelhet.

 • F - I

  F

  Familjär sjukdom

  Sjukdom med stark ärftlighet.

  Femsaksprov

  Går ut på att visa fem föremål som patienten ska namnge. Sedan täcker man över föremålen och låter patienten namnge sakerna efter cirka fem minuter. Används vid demensutredning.

  Fibriller

  Tunna trådar i cellerna.

  FIM

  Functional Independence Measure. En neuropsykologisk testmetod för att studera den demenshandikappades aktivitet, d v s hur pass självständig personen är trots sin demenssjukdom.

  FLD

  Frontallobsdegeneration av icke Alzheimertyp. Demens som beror på förtvining.

  Folsyra

  B-vitamin. Viktigt för nervcellernas funktion.

  Frontala symtom

  T.ex. svårigheter med motivation, bristande initiativ, uthållighet, omdöme och personlighetsförändring.

  Frontallob

  Pannlob.

  FTD

  Frontotemporal demens – grupp av sjukdomar som drabbar de främre delarna av hjärnan vilket leder till bl.a. personlighetsförändring, språkliga problem, bristande insikt och medkänsla.

  G

  Gaba

  Gamma-Aminobutyrsyra. Budbärare (signalsubstans) mellan nervcellerna i hjärnan.

  Galantamin

  Läkemedel för Alzheimers sjukdom. Säljs under namnet Reminyl.

  Gangliosider

  Substanser som sitter framför allt i nervcellerna. Har blivit föremål för forskarnas intresse på senare år, för behandling av Alzheimers sjukdom.

  GBS

  Är en skattningsskala för att bedöma den dementes funktioner vad gäller motorik, intellektuella förmågor, emotionella funktioner och tendenser till rastlöshet.

  Geriatrik

  Läran om sjukdomar hos äldre.

  Gerontologi

  Läran om det normala åldrandet.

  Gliaceller

  Stödjevävnad mellan nervcellerna.

  Glutamat

  En typ av budbärare (signalsubstans) mellan nervcellerna i hjärnan.

  GMI

  Gangliosider som har ökat i antal vid tidigt debuterande Alzheimers sjukdom.

  H

  Hallerworden-Spatz sjukdom

  En mycket ovanlig demensform. Den drabbar oftast personer i tonåren och orsakar nervcellsförlust och pigmentlagringar i delar av hjärnan.

  Hallucination

  Att se eller höra saker som saknar verklighetsförankring.

  Hashinski-skalan

  En poängskala till hjälp för läkaren att hitta orsaker till minnesproblem. Främst är skalan till för att skilja Alzheimers sjukdom från kärldemens (vaskulär demens).

  Hemipares

  Halvsidig förlamning.

  Hemisfär

  Hjärnhalva.

  Hereditet

  Ärftlighet.

  Hippocampus

  Struktur som ligger i tinninglobens inre delar. Centralt för minnesfunktionen.

  Hiranokroppar

  Stavformade förändringar i cellerna vid Alzheimers sjukdom.

  Hjärnbarken

  Grå substanser (kortex) den yttre delen av hjärnan som består av ett tunt lager av grå nervceller.

  Hjärnskadesyndrom

  Används för att beskriva störningar i olika områden vid demens.

  Hjärnventriklar

  Vätskefyllda hålrum i hjärnan.

  Homocystein

  Ett blodprov som kan avspegla brist på vitamin B12- eller folsyra.

  Huntingtons chorea

  Danssjuka. En neurologisk sjukdom som leder till demens.

  Hyalinos

  Kärlväggarna i små artärer. Vid t.ex. förkalkning blir väggarna tjockare, vilket ger minskad genomblödning.

  Hydrocefalus

  Vidgning av de vätskefyllda hålrummen i hjärnan. Kan ge symtom som demens, gångrubbning och urininkontinens.

  Hypertoni

  Högt blodtryck.

  Hypotoni

  Lågt blodtryck.

  I

  Implicit minne

  Att komma ihåg olika procedurer, t.ex. att cykla.

  Infarkt

  Skada som uppstår när blodflödet till ett organ upphör.

  Insufficiens

  Bristande funktioner.

  Ischemi

  Syrebrist.

 • K - O

  K

  Katz-skalan

  En skattningsskala där demenshandikappades förmågor och deras beroende respektive oberoende av hjälp mäts.

  Klocktest

  Ett enkelt test som används vid demensutredning.

  Kobalamin

  Vitamin B12.

  Kognitiva funktioner

  Tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras.

  Kohs blocktest

  Neuropsykologiskt test till hjälp vid diagnosställande av olika demenser. Den demenssjuke får i uppgift att lägga färgade kuber i ett visst mönster.

  Kolinesteras

  Ett enzym som bryter ned budbäraren (signalsubstansen) acetylkolin, ett ämne som är viktigt för inlärning, minne och intellektuell förmåga.

  Kolinesterashämmare

  Preparat som minskar halten av det enzym som bryter ner acetylkolin (budbärare mellan nervceller).

  Konfubalation

  Uppdiktning. Fylla minnesluckor med uppdiktade berättelser.

  Konfusion

  Förvirringstillstånd, hjärnsvikt.

  Kontraktur

  Ofrivillig, ihållande muskelsammandragning som leder till kortare muskler och sämre rörlighet i olika leder.

  Kortex

  Hjärnbarken.

  Kortikobasal degenaration

  Ovanlig neurologisk sjukdom med rörelserubbning och frontal variant av demens.

  Kuru

  Neurologisk sjukdom som utvecklar demens. Förekom bland kannibaler.

  L

  Lagar och författningar

  Färdtjänstlagen
  Det beviljas färdtjänst om den sökande har svårighet att åka kollektivtrafik pga. funktionshinder. Färdtjänst kan sökas hos respektive kommun.

  Godmanskap och förvaltarskap (ingår i Föräldrabalken)
  Enligt regler om god man och förvaltare kan en god man utses om det behövs. Det sker av överförmyndaren i kommunen. Den demente skall ge sitt samtycke, i annat fall måste behovet styrkas av ett läkarintyg.

  Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
  I hälso- och sjukvården ingår åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (§ 1). Detta innebär att människor med en misstänkt demens har rätt till utredning och en riktig diagnos, samt behandling för sin demenssjukdom med t.ex. läkemedel. Även rehabilitering ingår i vården.

  Lakun

  Hålrum, här: vävnaden, t.ex. i hjärnan, har förstörts på grund av störning i blodtillförseln.

  Lewybodydemens

  Demens med synhallucinationer, parkinsonliknande symtom t.ex. stelhet och variationer i uppmärksamhet.

  Lewykroppar

  (eng. Lewy bodies) Förändringar i hjärnan vid Parkinsons sjukdom samt Lewy body-demens (Lewykroppsdemens).

  Lex Maria

  En skyldighet för personal att anmäla allvarliga sjukvårdsfel i vården. Finns inskrivet i Tillsynslagen.

  Lex Sarah

  En skyldighet för personal att anmäla omvårdnadsfel i vården.

  Likvor

  Här: vätska som omger hjärna och ryggmärg.

  Lumbalpunktion

  Provtagning av ryggmärgsvätska (likvor) som tappas ut med hjälp av en nål som förs in mellan två ryggkotor. Provet är till hjälp vid diagnostiken av Alzheimers sjukdom.

  Lurias test

  En testmetod som används för att diagnostisera skador i olika delar av hjärnan. Den förutsätter att testledaren (t.ex. neuropsykologen) känner till sjukdomshistorien och hjärnans olika sjukdomsyttringar. Medvetandenivån, attityder till situationer, motorik, orienteringsförmåga, syn och hörsel testas bland annat hos den demente.

  M

  Magnetkamera

  (MRT – magnetisk resonanstomografi) Visar via en dator detaljrika bilder på den undersökta delen av t.ex. hjärnan.

  Markör

  Komponent eller kännetecken som forskarna försöker hitta för diagnos av Alzheimers sjukdom.

  MAS

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, en befattning, som tillkom i samband med Äldreformen 1992. Det finns minst en MAS i varje kommun som har det medicinska ansvaret för kommunens sjukvård.

  Masseterreflex

  Tuggmuskelreflex som kan vara kraftig vid vissa former av demens.

  MCI

  Mild Cognitive impairment – mild kognitiv störning. En mild nedsättning av kognitiv funktion som inte innebär någon nedsättning i de dagliga aktiviteterna.

  Memantin

  Läkemedel för vid Alzheimers sjukdom. Säljs under namnet Ebixa.

  Mikrogliaceller

  Små celler i hjärnans stödvävnad som kan skicka budbärare (signalsubstanser) till nervcellerna. De ´städar´ också bland nervcellerna.

  Mixed demens

  En blandning av alzheimerdemens och kärldemens.

  MMT

  Mini Mental Test – ett översiktligt test av hjärnans funktioner som används i demensutredning och uppföljning.

  MR

  Magnetisk resonanstomografi=magnetkameraundersökning av t.ex. hjärnan.

  Multi infarkt demens

  Demens som utvecklas till följd av flera infarkter (blodproppar) i hjärnan.

  Multipel System Atrofi

  MSA, ovanlig neurologisk sjukdom med bl.a. rörelserubbning och lågt blodtryck.

  Musikterapi

  En terapiform för demenssjuka. Det är en målinriktad användning av musik för att stimulera den sjukes koordination, koncentrationsförmåga och motorik.

  N

  Neglekt

  Ordet kommer från engelskans ”neglect” som betyder försummelse. Det innebär exempelvis att patienten vid skada på höger hjäss- och tinninglob inte känner av sin vänstersida. Han kan t.ex. lämna maten på tallrikens vänstra sida och klä sig oordnat på sin vänstra sida.

  Neurofibriller

  Stödjande funktion i axonen (nervtråden).

  Neuroleptika

  Mediciner mot hallucinationer och vanföreställningar.

  Neurologi

  Läran om nervsystemet i sjukt och friskt tillstånd.

  Neuropatologi

  Läran om sjukdomar i nervsystemet.

  O

  Occipitalloben

  Nackloben.

  Ortostatism

  Blodtrycksfall i stående.

 • P - Ö

  P

  Palliativ vård

  Symtomatisk vård i livets slutskede.

  Parietalloben

  Hjässloben.

  Parkinson plus sjukdomar

  Neurologiska sjukdomar med parkinsonsymtom samt ytterligare neurologisk påverkan t.ex. Multipel system atrofi, Progressiv supranukleär paralys, Kortikobasal degeneration.

  Parkinsons sjukdom

  Neurologisk sjukdom med stelhet, skakningar och förlångsammade rörelser. Vanligt med demensutveckling senare i förloppet.

  Peptid

  En kemisk förening som bildas vid inverkan av enzymer och är uppbyggd på samma sätt som äggviteämnen, men är avsevärt mindre i storlek.

  PET

  Position emissions tomografi – metod att avbilda hjärnans funktion, t.ex. blodflöde eller sockeromsättning. Kan även visa plackbildning.

  Picks sjukdom

  En form av frontotemporal demens.

  Plack

  (eng. plaques) Inlagrade proteiner (beta-amyloid) i hjärnvävnaden. Ses framför allt vid Alzheimers sjukdom.

  Presenil

  Före seniet (före 65 års ålder).

  Presenil I

  En gen på kromosom 14 som förändras hos vissa personer som har Alzheimers sjukdom.

  Presenil II

  En gen på kromosom 1 som förändras hos vissa personer som har Alzheimers sjukdom.

  Prevalens

  här: förekomst av t.ex. medelsvår eller svår demens vid ett givet tillfälle inom ett visst område, kartlagd enligt Jorm.

  Prioner

  Äggviteämnen associerade med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

  Profylax

  Förebyggande.

  Progressiv supranukleär paralys

  PSP, neurologisk sjukdom med rörelserubbning, falltendens och svårigheter att röra ögonen vertikalt. Demensutvecklingen kännetecknas av förlångsamning och frontala symtom.

  Pseudodemens

  ´Falsk demens´ som kan orsakas av depression, psykisk sjukdom eller andra tillstånd som går att bota.

  Pyramidalceller

  Finns i hjärnbarken.

  Q

  R

  Radioaktiv isotop

  Spårämne som används vid medicinska undersökningar, t.ex. SPECT.

  RAI

  Resource Assessment Instrument. Ett verktyg, skapat av Gunnar Ljunggren, för att observera den dementes aktiviteter ur en neuropsykologisk synvinkel.

  rCBF

  Regionalt centralt hjärnblodflöde. För att undersöka blodflödet i olika delar i hjärnan får patienten inandas ett radioaktivt ämne. Undersökningen tar ca 15 minuter.

  Receptor

  Här: struktur på nervcellens yta som binder signalsubstanser.

  Rivastigmin

  Läkemedel för behandling vid Alzheimers sjukdom. Säljs under namnet Exelon.

  Rothkriterierna

  Definierar en person som har en svår störning i orienteringsförmågan och i minnesförmågan.

  Rytmterapi

  En terapiform (RGRM-metoden) utvecklad av Ronnie Gardiner som går ut på att omväxlande aktivera höger och vänster hand och fot efter musik så att koordinationsförmågan ökar, vilket i sin tur stimulerar till ökat självförtroende. Terapiformen används vid stroke och mild demens.

  S

  S182-genen

  Gen på kromosom 14 som kan ha mutationer, vilket orsakar familjär demens.

  SDAT

  Senil demens av alzheimertyp.

  Semantiskt minne

  Minne för ordkunskap och faktakunskaper.

  Senila plaques

  Rundad ärrvävnad, 10-20 millimeter i diameter, som består av skadade och döda nervändar och nervutskott i hjärnan.

  Serotonin

  Signalsubstans som överför impulser mellan nervceller. Viktigt för stämningsläget.

  Signalsubstans

  Signalämnen eller kemiska budbärare som överför information mellan nervceller.

  Silviautbildningar

  Silviasyster (undersköterska), Silviasjuksköterska, Silvialäkare, personer med specialkompetens inom demensområdet. Utbildningen är 2-årig, nätbaserad och är ett samarbete mellan Silviahemmet och Sophiahemmet i Stockholm.

   

   

  Snoezelen-metoden

  En metod som går ut på att stimulera sinnena hos den demente genom att han/hon i ett special utformat utrymme får uppleva ljud, ljus, smaker, lukter och ting att känna på. Metoden för dementa har utvecklats i Holland.

  Spatial förmåga

  Hjärnans förmåga att förstå eller använda rumsliga begrepp.

  SPECT

  Single Photon Emission Computerized Tomography – metod att undersöka hjärnans blodflöde.

  Spinalvätska

  Ryggmärgsvätska (likvor).

  Spongios

  Svampliknande uppluckring av hjärnvävnaden.

  SSRI

  Selective serotonine reuptake inhibator – selektiv serotoninåterupptagshämmare. Antidepressivt läkemedel. Ökar tillgängligheten av serotonin i hjärnan.

  Status lacunare

  En form av demens med många små lakuner.

  Subkortikal

  Under hjärnbarken.

  Substantia nigra

  Ett område i hjärnan med ansamling av celler med dopamin (budbärare).

  Synaps

  Nervcellernas kontaktpunkt där överföringen av information sker.

  T

  Taktil massage

  Massagemetoden innebär att arbeta medvetet med sina händer. Det är en mjuk och omslutande beröring av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov, utvecklad av Siv Ardeby, distriktssköterska i Nora.

  Tangles

  Ihopklumpade äggviteämnen inne i nervcellskroppen som associeras med Alzheimers sjukdom.

  Tau-protein

  Ett äggviteämne som normalt finns inne i cellerna för att stabilisera nervcellens struktur. Tau genomgår en sjuklig förändring vid Alzheimers sjukdom.

  Temporallob

  Tinninglob.

  Thalamus

  Ett kärnsystem i väggen i en av hjärnans fyra hålrum (i det tredje).

  TIA-attack

  Transistorisk ischemisk attack, en kortvarig störning av blodflödet i hjärnan som inte ger några bestående symtom.

  Transmittor

  Signalsubstans (budbärare mellan nervcellerna)

  Tyroidea

  Sköldkörtel.

  U

  Unilateral

  Belägen endast på ena sidan.

  Urininkontinens

  Förmåga att hålla urinen.

  UVI

  UNS

  Urinvägsinfektion.

  Utan närmare specifikation (jfr Demens UNS)

  V

  Vaskulär demens

  Demens som orsakas av cirkulationsstörning i hjärnan.

  Vaskulär demens av subckrtikal typ

  Demens med huvudsaklig påverkan på den vita substansen (ledningsbanorna under hjärnbarken). Vanliga symtom är förlångsamning, gångrubbning och exekutiv störning.

  Ventriklar

  Hjärnans hålrum.

  Visuell agnosi

  Svårigheter att tolka synintryck, att känna igen personer och föremål.

  Visuospatial förmåga

  Förmåga att klara av kropps- och rumsuppfattning och hur saker är placerade i förhållande till varandra.

  Vitsubstansdemens

  Se vaskulär demens av subkortikal typ.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin