Forskningsstiftelsen AlzeCure

Av Johan Sandin, CSO AlzeCure

Traditionell läkemedelsforskning inom alzheimer och dess närbesläktade sjukdomar har tyvärr hittills inte lyckats att generera effektiva och botande behandlingar och det medicinska behovet är fortsatt mycket stort. För att råda bot på denna brist bildades forskningsstiftelsen AlzeCure under 2012 med syftet att stimulera nytänkande och bedriva avancerad läkemedelsforskning inom alzheimerområdet i Sverige.

AlzeCure_collage

Fundamentet i stiftelsens arbete bygger på att driva läkemedelsprojekt och medicintekniska projekt som direkt ska komma patienten till gagn. Stiftelsen utgörs av en grupp specialister med lång och bred erfarenhet av läkemedelsutveckling. Starka projektteam bildas tillsammans med olika akademiska och industriella samarbetspartners, som bidrar med kompletterande expertis, kompetens och resurser. På så sätt kan vi driva unika projekt med stor potential att lyckas. Det är tack vare det finansiella stödet från Alzheimerfonden som skapandet och fortsatt drift av denna unika och innovativa enhet för tillämpad forskning möjliggjorts.

AlzeCures strategi går ut på att driva läkemedelsprojekt på ett nytänkande sätt som adresserar de komplexa utmaningarna i detta forskningsfält. Projekten ligger alla i någon av de tre olika vetenskapliga forskningsinriktningar som utgör plattformar för den experimentella verksamheten:

  • ”Clearing the brain”
  • ”Building the brain”
  • ”Medicinsk teknologi”

Inom plattformen ”Clearing the brain” utvecklar vi terapier som undanröjer de skadliga proteinaggregat som tros orsaka nervcellsdöd vid bl.a. Alzheimers sjukdom. AlzeCure har här etablerat ett antal innovativa projekt i samarbete med externa företag samt olika nationella och internationella akademiska forskargrupper. I flera av dessa projekt nyttjas en unik teknologi som möjliggör lokal administrering av läkemedel direkt i hjärnan. I ett annat projekt utvecklas ett vaccin för en ärftlig form av vaskulär demens, där effektstudier beräknas kunna initieras under 2016.

Inom området ”Building the brain” drivs ett lovande projekt i samarbete med Karolinska Institutet. Detta projekt syftar till att reparera den skada som uppstår i hjärnan hos Alzheimer patienter och projektet ligger i framkant inom forskningen på detta område. AlzeCure har under året framgångsrikt arbetat med att förbättra egenskaperna hos sina läkemedelsprototyper och nu även påbörjat komplexa mekanistiska studier. Nyligen erhöll AlzeCure också ett prestigefullt anslag från ”Alzheimer’s Drug Discovery Foundation” i USA för att driva detta projekt vidare.

Inom inriktningen ”Medicinsk teknologi” drivs ett innovativt projekt i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings Universitet. Målet är att inom en nära framtid ta fram ett unikt hjälpmedel för framtida läkemedelsprövningar och diagnostik inom området. En patentsökt prototyp har tagits fram som nu utvärderas i testmiljö.

Fokus framåt

AlzeCure kommer att fortsätta att söka ytterligare finansiering via externa investerare för att säkra den långsiktiga finansieringen av Stiftelsen AlzeCure och utvecklingen av nya terapier för behandling av dessa svåra sjukdomar.

 

 

 

givegift.png

Foto: Paulina Westerlind