AlzeCure – en unik forskningssatsning

Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Syftet med AlzeCure är att utveckla nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Målet är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

Behoven

Alzheimers sjukdom räknas som en av de stora folksjukdomarna, där cirka 160 000 personer beräknas lida av sjukdomen i Sverige idag. Globalt sett beräknar Alzheimer International att cirka 36 miljoner människor har någon form av demens, varav merparten är Alzheimers sjukdom. Nya fall rapporteras in i en takt av en person var tredje sekund. Då det för närvarande inte finns några läkemedel som kan avstanna eller förhindra uppkomsten av Alzheimers sjukdom är de medicinska behoven mycket stora. I och med att medellivslängden kontinuerligt ökar kommer även antalet demenssjuka att öka dramatiskt världen över. Det medför stort personligt lidande både för drabbade och anhöriga men också enorma kostnader för samhället. Av flera anledningar är det därför nödvändigt att investera i innovativ forskning för att utveckla nya terapier mot Alzheimers sjukdom.

Alzecure-10

Stiftelsen AlzeCure

För att komma till rätta med problemen som råder idag har en organisation skapats som arbetar på ett nydanande sätt. Grunden i den nya organisationen är Stiftelsen AlzeCure som arbetar långsiktigt med att testa om nya upptäckter från akademisk forskning kan resultera i nya mediciner. Akademisk forskning lägger grunden till nya upptäckter, men universiteten är inte en idealisk plats för att vidareutveckla uppfinningarna till produkter och mediciner som kommer patienter till nytta. AlzeCure har bildats för att kunna arbeta som en professionell läkemedelsutvecklingsorganisation med fokus på Alzheimers sjukdom. Stiftelsen fungerar som en länk mellan akademi och klinik samt industrin inom områdena läkemedel, diagnostik och medicinteknik. AlzeCures personal har bred kompetens inom läkemedelsforskning och lång erfarenhet av att utveckla mediciner från idéer med ursprung i akademisk forskning. Forskarna har expertkunskaper inom området neurodegenerativa sjukdomar, allt från cell- och molekylärbiologi, biokemi, läkemedelskemi, neurofarmakologi och klinisk forskning. AlzeCure jobbar nära och tillsammans med akademiska forskare och övriga intressenter inom klinik och industri för att skapa tempo, relevans och kvalitet i sin verksamhet.

Alzecure-28 Alzecure-22

AlzeCures jobbar med ett långsiktigt perspektiv. Anslag har kommit från flera håll men ytterligare finansiellt stöd behövs. Medlen används för att utveckla läkemedelsprojekten till ett stadium där vi kan fånga intresset från läkemedelsbolag vilka behövs för de större kliniska studierna. AlzeCure välkomnar möjligheten att göra gemensam sak med andra intressenter. Detta kan ske på många olika sätt och AlzeCures ledning är öppen för att diskutera alla möjligheter, konventionella och okonventionella, som ökar utsikterna att utveckla produkter som är till nytta för människor med neurodegenerativa sjukdomar.

Alzecure-36 Alzecure-24

Sammanfattning AlzeCure

Behoven inom området neurodegenerativa sjukdomar är stora och växande och industrin har hittills inte varit framgångsrik i att hitta nya läkemedel. AlzeCure vill kunna nyttiggöra de upptäckter som görs vid universitet och forskningsinstitutioner över hela världen genom att snabbt ta in dessa i en professionell utvecklingsorganisation. Därför har nu en okonventionellt uppbyggd organisation skapats för att långsiktigt kunna möta de behov som finns hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar. AlzeCure är en snabb, professionell och kreativ enhet som samarbetar med de bästa akademiska grupperna, med de skickligaste klinikerna och med de mest innovativa bioteknik-, läkemedels- och diagnostikföretagen för att skapa nytta för både patienter och samhälle.

Alzecure-54 Alzecure-31

Kontakt
Johan Sandin
johan.sandin@alzecure.org

Foto: Paulina Westerlind

LÄS MER PÅ ALZECURES HEMSIDA HÄR.

givegift.pngwww.alzecure.org

Citat_AlzeCure.jpg

Klicka på bilden nedan för att se inslaget med Johan Sandin i TV4 Nyhetsmorgon 1 april 2015. Inslaget följer på intervjun med Felicia och Julia Falck.

Johan
Foto: TV4


Se filmen om AlzeCure här.