Socialstyrelsen: Stora kunskapsbrister inom demensområdet

30 juni 2017

Underlaget till en nationell demensstrategi som Socialstyrelsen igår lämnade till regeringen innehåller förslag på prioriterade insatser till år 2022.

Rapporten lyfter särskilt fram den brist på kunskap om demenssjukdomar som finns i alla yrkeskategorier inom vården och generellt i samhället. Socialstyrelsen har identifierat sju problemområden och kommit med förslag till åtgärder:

1. Samverkan mellan sjukvård och socialtjänst - förslag om gränsöverskridande demensteam
2. Personal - om vikten av personalkontinuitet samt vilka rekryteringssvårigheter som finns
3. Kunskap och kompetens - baskunskaper om demens bör ges i alla relevanta grundutbildningar och ökade satsningar bör göras på forskning
4. Uppföljning och utvärdering - ökad användning i kommuner och landsting av de kvalitetsregister som finns
5. Anhöriga och närstående - om insatser i form av utbildning, stödverksamhet, handledning och avlösning samt bättre stöd för anhöriga till yngre med demens
6. Samhälle - satsning på förbättrad service i verksamheter som besöks av personer med demenssjukdom samt nationell informationskampanj om demenssjukdomar
7. Digitalisering och välfärdsteknik - välfärdsteknik bör användas i större utsträckning för att stärka livskvalitet och självständighet för personer med demenssjukdom

Här finns rapporten att läsa i sin helhet.

givegift.png